Terapia

Terapia indywidualna uzależnień:

Oferta skierowana jest do:

* osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (m. in. leki, dopalacze, alkohol),

* młodzieży doświadczających problemów spowodowanych używaniem narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych,

* osób, które utraciły kontrolę nad używaniem substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, leków czy piciem alkoholu i zaczynają doświadczać strat z tym związanych lub obawiają się ich w przyszłości,

* osób, które straciły kontrolę nad daną czynnością (m.in. hazadr, praca, zakupy, jedzenie, komputer/Internet) i zaczynają doświadczać strat z tym związanych lub obawiają się ich w przyszłości.

Leczenie uzależnień jest procesem opartym o przygotowanie i realizację programu psychoterapeutycznego w kierunku rozpoczęcia oraz wspierania procesu zmian u pacjenta. Istotnym czynnikiem leczącym jest relacja z pacjentem oraz jego rodziną. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od utworzenia indywidualnego planu terapii, który uwzględnia cele i oczekiwania wnoszone przez pacjenta.

Pierwsze spotkania (maksymalnie trzy) służą przeprowadzeniu konsultacji, nawiązaniu relacji terapeutycznej oraz określeniu przez klienta swoich potrzeb i oczekiwań wobec terapeuty i procesu leczenia. Niezbędnym elementem sesji jest także postawienie odpowiedniej diagnozy.

Wskazane przez klienta cele mogą ulegać zmianie podczas procesu psychoterapii.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 – 60 min.

Terapia indywidualna osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików:

Oferta skierowana jest do:

  • partnerek/partnerów osób uzależnionych,

  • rodziców doświadczających trudności w związku z ryzykowanym używaniem lub uzależnieniem od środków psychoaktywnych swoich dzieci,

  • osób pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia a które żyją w chronicznym stresie, doświadczają stanów depresyjnych, lękowych i cierpienia oraz mają trudność w budowaniu konstruktywnych relacji z innymi.

Życie wszystkich członków rodziny osoby uzależnionej jest związane ze stanem chronicznego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Osoby bliskie często doświadczają takich stanów jak smutek, lęk, gniew, wstyd, przygnębienie i rozpacz wynikające z bezradności wobec procesu rozpadu życia rodzinnego, rozpadu więzi czy braku wsparcia. Najczęstsze problemy odnoszą się do trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, nieumiejętności stawiania i egzekwowania granic, nadmiernego poczucia winy i krzywdy, nadmiernej odpowiedzialności za innych, przejawów lęku przed utratą kontroli, nieumiejętności w rozpoznawaniu własnych emocji oraz bezlitosnej samokrytyki.

Dzięki terapii osoby które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz te, które obecnie pozostają w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, mogą poznać mechanizmy, które powodują ich cierpienie, nauczyć się sposobów radzenia sobie w codziennym życiu z dotychczasowymi trudnościami oraz przepracować trudne emocje z przeszłości i obecnego życia.

Pierwsze spotkania (maksymalnie trzy) służą przeprowadzeniu konsultacji, nawiązaniu relacji terapeutycznej oraz określenia przez klienta swoich potrzeb i oczekiwań wobec terapeuty i procesu leczenia. Wskazane przez klienta cele mogą ulegać zmianie podczas procesu psychoterapii. Sesja terapii indywidualnej trwa 50 – 60 min.

Terapia par:

to praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną. Główny nacisk w terapii par kładziemy na zrozumienie przyczyny kryzysu i trudności w związku.

Terapia par ma na celu poprawę komunikacji w związku, polepszenie relacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów (zdrada, przemoc w związku, chorobliwa zazdrość, podział obowiązków, trudne relacje z teściami).

Odkrywanie zależności łączących poszczególne osoby i sposoby, w jakie na siebie nawzajem wpływają oraz ich zrozumienie pomaga poszczególnym członkom systemu/relacji na wypracowanie nowych metod budowania relacji oraz przekształcenie funkcjonujących do tej pory niszczących schematów w bardziej dostosowane, dające więcej satysfakcji i radości ze wspólnego bycia razem. Terapia par najczęściej obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań (co 2 tygodnie).